Nieuwsbrief 4 van 2017 van het OMNI-bestuur

04-12-2017 21:36

Beste leden,

Het jaar loopt alweer bijna ten einde. De ALV, zelfs twee dit jaar, ligt ook weer achter ons. Bijzonder en historisch voor onze vereniging twee keer een ALV en kort na elkaar. Reden hiervoor was een voorstel tot wijziging van de statuten waar een opkomst van twee derde van de leden voor nodig is. Helaas waren deze er niet en moest een tweede vergadering worden georganiseerd. Uiteindelijk is het gelukt en kunnen wij als bestuur hier weer mee verder.

Terugkomend op de opkomst van het aantal leden, dit baart ons als bestuur grote zorgen. We maken immers moeilijke tijden door. O.a. de terugloop van het aantal leden, stijging van de lasten enz. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk dat we met elkaar betrokken zijn en blijven bij de vereniging en daar waar nodig, in welke vorm dan ook, een bijdrage te leveren. Steeds meer komt het “werk” dat gedaan moet worden op de schouders van dezelfde mensen terecht en daar zijn ook grenzen aan. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar een voorzitter voor de sectie voetbal en een voorzitter voor de sectie tennis. Daarnaast kunt u zich uiteraard aanmelden als vrijwilliger voor andere taken. Er zijn altijd wel “handjes” nodig.

Zonder de ALV hier opnieuw te “verslaan” willen we er toch een paar punten uit lichten. Een daarvan is het feit dat we in goed overleg afscheid hebben genomen van de voetbaltrainer. We zijn blij dat Sander en Tim bereid zijn gevonden om deze klus op zich te nemen. Inmiddels zijn hier de contracten voor getekend. We krijgen veel positieve reacties en de resultaten gaan de goede kant op. Wij hebben er vertrouwen in.

Een ander punt van zorg is de forse hoogte van het eigen verbruik. Op zich geen probleem als er bij vergaderingen consumpties worden geboekt op de verschillende secties. Het is wel de bedoeling dit in de hand te houden en te beperken tot koffie en thee. Alcoholische- en frisdranken dienen afgerekend te worden. Dit geldt ook voor de bardienst; 2 consumpties (koffie en/of thee) prima. Alle andere consumpties dienen afgerekend te worden. Hierbij nog de opmerking dat het de bardienst niet is toegestaan alcohol te nuttigen tijdens de bardienst. Bij controle (en die komt ongetwijfeld binnenkort) kan dat een boete van meer dan EUR 1.000, -- opleveren.

En dan nog even over de mogelijk nieuwe sectie, de kynologenclub uit Zeist. Recent verscheen in de pers opnieuw een bericht waaruit op te maken valt dat alles in kannen en kruiken zou zijn. Wij willen ons hiervan nadrukkelijk distantiëren. Dit geldt ook voor de Kynologenclub. Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen SV Austerlitz en de Kynologenclub over de eventuele “samenwerking” en de strategie richting de gemeente. Wij houden u op de hoogte.

Terugkijkend op 2017 kunnen we constateren dat we stappen maken naar de toekomst, een nieuwe kassa, prachtige overkapping, de plannen voor verbouwing/aanpassing van de kleedkamer en zeker ook de verdere optimalisatie van de diverse administraties. Dit betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Integendeel, er zijn nog voldoende zaken die aangepakt dienen te worden. Reden voor het dagelijks bestuur om er nog een jaar aan vast te plakken (zoals gemeld tijdens de ALV). Hoog op onze prioriteitenlijst staat ledenwerving. Er is een wervingscommissie samengesteld die gaat onderzoeken hoe we het ledenaantal kunnen vergroten. Dit kan niet zonder uw hulp dus wij komen hier zeker nog op terug.

Graag nodigen wij u uit voor ons inmiddels traditionele nieuwjaarspektakel dat op 6 januari 2018 wordt georganiseerd door de activiteitencommissie. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens dit spektakel willen we al onze vrijwilligers in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Zij ontvangen hiervoor per mail een persoonlijke uitnodiging.
 

Rest ons u hele fijne feestdagen toe te wensen en alvast een mooi, sportief en gezond 2018.

Namens het OMNI-bestuur
 

Paul Hakkenberg
Voorzitter

 

 

Het is en blijft leuk bij SV Austerlitz als we het samen doen!!