Kascommissie

De kascommissie bestaat uit 2 vaste leden en 1 reservelid. De kascommissie controleert de jaarstukken (en stelt aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering wel of geen decharge voor), houdt de financien van onze vereniging in de gaten en adviseert het bestuur/penningmeester waar nodig.